דב ברנע

ענרב בד

DOV BARNEA

היכ'צ דילי


ןועמ להנמ ןגס 1944 ,הדמשהו זוכיר תונחמב - 1941 - 1945
.ואנקריב-ץיושואב םידלי

להנמב תוחמתהו םיטפשמל רוטקוד ראות - - 1946
.גארפ ,לרק תטיסרבינוא ,ירוביצ

."םירוענ" רעונה רפכ ימיקמ ןיבו הצרא הילע - 1953 - 1949

.עבש-ראב תיריעב תוברתו ךוניח ףגא להנמ - 1972 - 1953

םורדה זוחמב תוברתהו ךוניחה דרשמב ןנכתמ - - 1972
.םיבחרמ תירוזאה הצעומב ץעיו

:םוליצה תונמאב םיימואלניב םיראת 3 - 1992 - 1989
,(הילגנא) LRPS ,(היסאו הפוריא) AFIAP
.(לארשי) EIPAS