1/5/1979 75 ןויליג "יב לכ"

םהירופיסו םירתא

םהירופיסו םירתא


ראפ לג ןליא :תאמ

עבש-ראב תא ל"ז והיבוט דוד ןושארה ירבעה ריעה-שאר ןנכיתשכ
תצובק םע אוה אצי ,רורחישה תמחלמ רחא הדיתעה השדחה
השולשכ ,חטשב רויסל ,ענרב בד קיתוה ריעה בשות ללוכ ,םישנא
חמצ .(הקיתעה ריעה תא קר הללכש) זאד ריעל הנופצ םירטמוליק
ןאכ דע" :זירכהו והיבוט שגינ הווה ץעה לאו ,דדוב סוטפילקא הדשב
הנשב הנשו ,דמעמ ותואב ץעהו והיבוט תא םליצ ענרב "ריעה עיגת
תרדיס .ותארקל הלדגה ריעה תאו ץעה תא םליצ ןכמ רחאל
1950 תנשב םולח היהש המ ."עבש”ב הנשה העיפוה םימוליצה
הרבע םג אלא ,סוטפילקאה דע העיגהש קר אל ריעה :םויה םשגתה
. הנופצ התלידגב ותוא

הנומ ,1997 ב ,םויה .םינש 18 ינפל ומסרופ הלא תורוש :הרעה
. שפנ 160.000 עבש-ראב

Kolbi, Issue No 75 may 11, 1979

Sites and their Talesby Ilan GAL-PEER

When the first Israeli Mayor of Beersheba,
David Tuviyahu, set out to plan the future
Beersheba in the wake of the war of
Liberation, he took a group of colleagues,
including the veteran Dov BarnEa, on a
reconnaissance trip to the north, about three
kilometres from the then boundary of the town
(comprising the old city only). There there
stood a solitary eucalyptus tree; on reaching
it, Tuviyahu stated on the spot: "The town
will reach as far as this point!" Then amd
there BarnEa took a photograph of the tree and
the mayor. Henceforth he would revisit the
site year by year and photograph the tree and
the approaching town.

The series of these photographs has been
published recently by the weekly "SHEVA". what
in 1950 had been a mere dream, turned to
reality today: the town not only reached the
site of the True, but overtook it in its
steady growth northward.
**********************************************

These lines were published, as can be seen, in
1979. Today, 18 years later, the town's
population has reached 160.000.