תונומתב (עבש ראב ריעה לשו) ץעה לש ורופיס

      

ץעה לע עיבצמ והיבוט         1948 תנשב ץעה תנומת

 

ץעה לע תמייאמ הריקעה ברח    ץעל העיגמ ריעה

ומוקמב ץעה תראשה לע הרומה ירוקמה וצה חסונ

 

השדחה הנוכשה בלב ומוקמב עוטנ ץעו תנבינ ריעה

התיא דחי לדג ץעהו הלדג ריעה

םויכ הארנ אוהש יפכ ץעה