תיב זיזהש ץעה

עבש-סא-ריב תחדינה הרייעה הכאוב ,רבדמב דדוב סוטפילקא ץעב השעמ
בל םש אל שיא ,ותישאר לע עדי אל שיא ;ותודידבב דמע תובר םינש .ינופצה בגנבש
. ו ת ו א דקפ אלו וילא

לצ טעמ קינעהל הכז אוה .ח"שת תנש לש תוכוס דעומה לוחב ,רשא דע
ורצענ םה תוברקמ םיפייע .המורד וטעשש ח"מלפה לש בגנה תביטח ימחול תרובחל
עבש-ראב ריעה לע טלתשהל שי" :העיגה הדוקפהו .םהיתודוקפל ןיתמהל ,ודיל
".בגנה בל לא ונכרדב קקפכ תבצינה

םויה יירהצבו ,הרעסב התוא ושבכ ;ריעה לא ,המורד ואציו ברקל וכרענ םה
. םדיב התייה איה

,םייחרזאה םיבשייתמה ינושאר עיגהל וליחתה ךכ-רחא םישדוח המכ
ועיגהש םישדח םילועו םייתניב המייתסנש רורחשה תמחלממ םיררחושמ םילייח
לעב ,שעמ בר שיא בצינ השארבו ,הייריע ,ימוקמ להנימ ןגראתה .םהינומהב ץראל
. והיבוט דוד ,היוניבו ץראב תובשייתה תולועפב רישע ןויסינ


ץעה לע עיבצמ והיבוט

          
ריעב וירזוע רבח םע רייסל גהנ והיבוט
ויתוינכת תא םהינזואב תוותהלו התביבסבו
דיתעלו ידיימה דיתעל ,ריעה חותיפ לע
העיגה הלאה םירויסה דחאב .קוחרה
םתואב הערתשהש) ריעהמ קחרה ,הרובחה
היתוביבסו הקיתעה ריעה חטש לע קר םימי
והיבוט .ונלש סוטפילקאה ץע לא - (תוידיימה
יתבשכ ,םשמ ףקשנה ףונה תא םהל הארה
לבוי יצח ךות" :רמאו ,קפואב קר םיארנ ריעה
אל םיוולמה ."ןאכל דע ריעה עיגת םינש
בוט :הרתי תוניצרב וז האובנל וסחייתה
לעב םדא לעפמהו הייריעה שארב דומעיש
... םימעפל ול "חרופ" ונוימד םא םג ,ןוזח

םירשע ,שפנ םיפלא תרשע :םהידי תחת הלדג ריעהו םתדובעל ורזח םה
,'א הנוכש :ב"אה תויתואב ונמוסש ,תושדח תונוכש ונבנ ... ףלא םיעברא ,ףלא
םיניינבהו ,'ד הנוכש תיינב הליחתה ד"כשת תנשב .הכלהו הלדג ריעהו ,'ג ,'ב הנוכש
טוטרשה תונחלוש לע .רבדמב דדוב דוע היה אלש ,ץעל םיקשונ הלש םינושארה
לע תוינכתה תא וקדבשמו .םיתבה תותיזחו תובוחר יווק וחתמנ ,תוינכות ונכוה
. תיב תונבהל דיתע ץעה דמועש םוקמבש ואצמ ,חטשבו טוטרשה ןחלוש

ךפהש ,ץעה תרכיי אל :וטילחהו ץעה דיל רויס ותוא יפתתשמ וקעזנ זא
ובש םוקמהש תשרופמ הארוה הנתינו ,שדחמ וכרענ תוינכתה .ןוזחה תזועת למסל
האלה םירטמ המכ זזוה וילע תונבהל דמעש תיבה .הינבמ ישפוח היהי ץעה דמוע
. זזוהש תיבה תייח יפ לע רשוי בוחרהו ,םשמ

למסה תא םש הדביכ ,הכרד תישארב הל בצוהש דעיה לא העיגה ריעה
אל ךא - השדח תויח וב החיפה ריעה תחירפ וליאכ ,התא חתפתמו יחה - דחוימה
םויכ ותוא הפיקמו אוהה םוקמה תא הרבע ,לודגל הכישמה איה .םוקמב הרצענ
ףתכה דרומב םיספטמ היתבו ,ףלא האמה תא רבע ןמזמ היבשוי רפסמ .דצ לכמ
. היוטנ הדי דועו ,בגנה תביטח תטרדנא הכאוב ,לוממש

. הזה םויה דע ,ןוזחה חבש דיגהל ,םיפנע ריתעו ףוקז ,דמוע ומוקמ לע ץעהו1997 - םויכ הארנ אוהש יפכ ץעה