"בשחמב תוישיא תודובע תביתכ" תרבוחה תדרוה

:הדרוהל
avodot.zip ץבוקה לע שקה


avodot.zip

: תוארוה
.ותוא חתפו ץבוקה דרוה
.97 דרוו-ל ךייושמ ץבוקה

ד ףיקמ לש םירמוח ףדל