"דרוו תבתוכ הביבסה" ךותמ םיכרעמ רפסמ תדרוה

(word 6 -ל םידעוימ םה ךא word 97 -ב סיפדהל שי םיכרעמה תא)

:הדרוהל
speller.zip ץבוקה לע שקה


speller.zip

"תייאמה" לוגריתל ךרעמ
.תונווכמ תואיגש ולתשנ עטקב
.תייאמה תרזעב תואיגשה ןקתנ ,עטקה תביתכ רחאל
"תובית ישאר" ,"תומש"-ב ריכמ וניא תייאמה :רוכז
.עטקבש "רהונ" הלימה ומכ תפסונ תועמשמ ילעב םילימו
:הדרוהל
art.zip ץבוקה לע שקה


art.zip

.word art םע תורתוכ לוגריתל ךרעמ
word 6-ל דעוימ :רוכז
:הדרוהל
shaot.zip ץבוקה לע שקה


shaot.zip

"תועש תכרעמ" אשונב הלבט לוגריתל ךרעמ
:הדרוהל
kartis.zip ץבוקה לע שקה


kartis.zip

."ילש רוקיבה סיטרכ" תביתכ אשונב ךרעמ
:הדרוהל
toorim.zip ץבוקה לע שקה


toorim.zip

"םירוטב הביתכ" אשונב ךרעמ
:הדרוהל
boxes.zip ץבוקה לע שקה


boxes.zip

"טסקט תובית"-ב הביתכ אשונב ךרעמ

ד ףיקמ לש תודמול ףדל