Food תרבוחה יכרעמל הנקתה יטקסיד תדרוה

:הדרוהל
disk1.zip לע שקה הדרוהלdisk1.zip

:הנקתה תוארוה
.טקסידל ותוא חתפו ץבוקה דרוה .א
.install תינכות לעפה טקסידה ךותמ .ב
c ןנוכב םיכרעמה תא ןיקתת הנקתהה תינכות .ג
9 ועיפוי וז הירפיס ךותב .food םשב הירפיסבו
.ידומיל ךרעמ ןהמ תחא לכבו תוירפיס תת

ד ףיקמ לש םירמוח ףדל