"ארקנה תנבה תארוהל םיעטק" :תרבוחה יכרעמל הנקתה יטקסיד תדרוה

:הדרוהל םיצבקה לע שקה

disk1
disk2
disk3
disk4

:(97 דרוו תסריגל) הנקתה תוארוה
טקסידל ץבוק לכ סנכהו םיצבקה 4 תא דרוה .א
install תינכות וכותמ לעפהו ןושארה טקסידה סנכה .ב
.והשלכ שקמ לע שקה :הנקתהה תינכות תארוהל .ג
ינש טקסיד סנכה ... הנקתהה תינכות תשקבל .ד
.םיטקסידה 4 תנקתה םויסל דע האלה ךכו
c ןנוכב םיכרעמה תא ןיקתת הנקתהה תינכות .ה
7 ועיפוי וז הירפיס ךותב .havanat םשב הירפיסב
.ידומיל ךרעמ אצמנ ןהמ תחא לכבו תוירפס יתת

disk1
disk2
disk3

:(6 דרוו תסריגל) הנקתה תוארוה
טקסידל ץבוק לכ סנכהו םיצבקה 3 תא דרוה .א
install תינכות וכותמ לעפהו ןושארה טקסידה סנכה .ב
.והשלכ שקמ לע שקה :הנקתהה תינכות תארוהל .ג
ינש טקסיד סנכה ... הנקתהה תינכות תשקבל .ד
.םיטקסידה 3 תנקתה םויסל דע האלה ךכו
c ןנוכב םיכרעמה תא ןיקתת הנקתהה תינכות .ה
7 ועיפוי וז הירפיס ךותב .havanat םשב הירפיסב
.ידומיל ךרעמ אצמנ ןהמ תחא לכבו תוירפס יתת

ד ףיקמ לש םירמוח ףדל