"המיענ הנבה" תרבוחה יכרעמל הנקתה טקסיד תדרוה

:הדרוהל
הדרוהל ץבוק לע שקה


disk1.zip

:הנקתה תוארוה
טקסיד ךותל קתעהו ותוא חתפ ץבוקה דרוה .א
.install תינכות לעפה טקסידה ךותמ .ב
c ןנוכב םיכרעמה תא ןיקתת הנקתהה תינכות .ג
וז הירפיס ךותב .neima םשב הירפיסבו
.ידומיל ךרעמ ןהמ תחא לכבו תוירפיס תת 12 ועיפוי

ד ףיקמ לש םירמוח ףדל