תואיגש אלל רצוא :תרבוחל הנקתה טקסיד תדרוה

:הדרוהל
הדרוהל ץבוק לע שקה


disk1.zip

:הנקתה תוארוה
טקסיד ךותל קתעהו ותוא חתפ ץבוקה דרוה .א
.install תינכות לעפה טקסידה ךותמ .ב
c: ןנוכב םיכרעמה תא ןיקתת הנקתהה תינכות .ג
havanaozar תישארה הירפיסבו


ד ףיקמ לש םירמוח ףדל