"2000 טניופ רוואפ סרוק" :תרבוחה יכרעמל רזע יצבק תדרוה

:הדרוהל
הדרוהל ץבוק לע שקה


disk1.zip
disk2.zip

:הנקתה תוארוה
טקסיד ךותל קתעהו ותוא חתפ ץבוקה דרוה .א

ד ףיקמ לש םירמוח ףדל