םיליחתמל 2000 ססקא רועישה יכרעמ ךותמ המגודדומיל ירמוח ףדל הרזח