ביטקא תוגצמה ללוחמ םע תגצמ תיינב רועיש יכרעמ ךותמ המגוד

דומיל ירמוח ףדל הרזח