הינשה הילעה רועיש יכרעמ ךותמ המגוד

דומיל ירמוח ףדל הרזח