ארקנה תנבה - תוחתפמ רורצ :רפסה ךותמ המגוד יפד

דומיל ירמוח ףדל הרזח