ארקנה תנבהב םיעטק :רפס ךותמ המגוד יפד

דומיל ירמוח ףדל הרזח