"טנרטניאב תויוליעפ" :תרבוחה יכרעמ ךותמ תואמגוד

דומיל ירמוח ףדל הרזח