"גנימלה תא ןיבמ ימ :תרבוחה ךותמ תואמגוד

 

דומיל ירמוח ףדל הרזח