'א תרבוח הקיטמתמב רועיש יכרעמ ךותמ המגוד

דומיל ירמוח ףדל הרזח