""המיענ הנבה" :רועישה יכרעמ ךותמ המגוד

דומיל ירמוח ףדל הרזח