"ג-ב המר םילועל תירבע" :רועיש יכרעמ ךותמ המגוד

דומיל ירמוח ףדל הרזח