לקספ אשונב רועיש יכרעמ ךותמ המגוד

דומיל ירמוח ףדל הרזח