עבצ תשרבמ אשונב רועיש יכרעמ ךותמ המגוד

דומיל ירמוח ףדל הרזח