"2000 טניופ רוואפ סרוק" :תרבוחה יכרעמ ךותמ תואמגוד

דומיל ירמוח ףדל הרזח