דרוו תבתוכ הביבסה רועיש יכרעמ ךותמ המגוד

דומיל ירמוח ףדל הרזח