"המדקהכ בשחמה אשונ דומילל םיכרעמ" אשונב רועיש יכרעמ ךותמ המגוד

דומיל ירמוח ףדל הרזח