םיליחתמל 95 תונולח רועיש יכרעמ ךותמ המגוד

דומיל ירמוח ףדל הרזח