םיליחתמל 97 דרוו סרוק רועיש יכרעמ ךותמ המגוד

דומיל ירמוח ףדל הרזח