םימאתומ דומיל ירמוח וחתיפ 'ד ףיקמ ןוכיתב תיכוניחה הביבסה ירומ
.(ןווכה ידימלתל םידומיל תוינכות אצמינב ןיא עודיכ) .ןווכהה ידימלתל
.בשחמ יבלושמ םיכרעמ םה וחתופש דומילה ירמוח לכ
:דומילה תועוצקמ יפל רצק רבסהו הגוצת ןלהל

ךנת הקיטמתמ םיבשחמ הירוטסיה היגולויב תילגנא ארקנה תנבה
 'ד ףיקמ לש ךוניחה תביבס ףדל

ארקנה תנבה

--> -->
  טוריפ רתוכה
  ארקנה תנבה תארוהל םיעטק :אשונה
איגש לעיו רואמ זעוב ,יבהז יקיו :ובתכ
םינוש םיאשונב םירמאמ 7 -מ היונבה תרבוח :ןכותה
הנבה תולאשו תויוליעפ לש ןווגמ הכותב תבלשמו
,הרהבה ,יובינ :הדימלה תויגטרטסאמ תובצועמה
.םוכיסו תולאש תליאש
הסריג הנשיו 97 דרוו תחת תושענ תויוליעפה
.6 דרוו רובע םג
65 :םידומעה 'סמ
המגוד
דומילה יכרעמל הנקתה יטקסיד תדרוה
בשחמ תרזעב תודמול רתאל
  ארקנה תנבהב םיעטק - "תוחתפמ רורצ" :אשונה
רואמ זעובו איגש לעי :ובתכ
םיאשונב םירצק םיעטק 14 -מ היונב תרבוחה :ןכותה
.םיניינעמו םינווגמ
דציכו "חתפמ טפשמ" :אשונה לע שגד םשומ תרבוחב
.ורתאל
הסריג הנשיו 97 דרוו תחת תושענ תויוליעפה
.6 דרוו רובע םג
55 :םידומעה 'סמ
המגוד
בשחמ תרזעב תודמול רתאל
  "גנימלה תא ןיבמ ימ" :אשונה
רואמ זעובו איגש לעי :ובתכ
.םיניינעמו םינווגמ םיאשונב םיעטק 9-מ היונב תרבוחה :ןכותה
."יובינה" אשונ לע שגדה םשומ תרבוחב
.97 דרווו 2000 דרוו לש הסריג םיכרעמל
45 :םידומעה 'סמ
המגוד
הנקתה טקסיד תדרוה
בשחמ תרזעב תודמול רתאל
  "תואיגש אלל רצוא" :אשונה
רואמ זעובו איגש לעי :ובתכ
."ןושל" אשונב דרוו תחת בשחמ יבלושמ םיכרעמ תרדיס :ןכותה
:םיירקע םיאשונ ינש םיכרעמל
תואיגש אלל בותכל ךיא -
םילמה רצוא תבחרה -
,ןמזב תורושקה םילימ ,ףוג ייוניכ ,םדאה תחפשמ :םיקרפה ןיב
.דועו תופדרנ םילמ ,םיכפה ,תומוד םילמ ,חמוצל ,תוביטרל תורושק
30 :םידומעה 'סמ
הנקתה טקסיד תדרוה
בשחמ תרזעב תודמול רתאל
  'א המר - םילועל תירבע :אשונה
רואמ זעובו ץיבוניבר הנליא ,לט לחר :ובתכ
לש יסיסב דומילל בשחמ בולישב רועיש יכרעמ :ןכותה
.תירבעה הפשה
יבלושמו םיניינעמ ,םירייואמ ,םיילאוזיו רועישה יכרעמ
.הלעמו word 97 תחת תוליעפ
.םינושארה םהידעצב םיליחתמל תדעוימ תרבוחה
52 :םידומעה 'סמ
המגוד
בשחמ תרזעב תודמול רתאל
  'ג-ו 'ב המר - םילועל תירבע :אשונה
רואמ זעובו ץיבוניבר הנליא ,לט לחר :ובתכ
לש יסיסב דומילל בשחמ בולישב רועיש יכרעמ :ןכותה
.תירבעה הפשה
יבלושמו םיניינעמ ,םירייואמ ,םיילאוזיו רועישה יכרעמ
.הלעמו word 97 תחת תוליעפ
ךשמה איהו רתוי םימדקתמל תדעוימ תרבוחה
.תמדוקה תרבוחל
48 :םידומעה 'סמ
המגוד
בשחמ תרזעב תודמול רתאל
  םירכומ םינומזפ םע ארקנה תנבה - המיענ הנבה :אשונה
רואמ זעוב :בתכ
.ארקנה תנבה אשונב בשחמ בולישב רועיש יכרעמ :ןכותה
,רעונה לע םיבוהאו םירכומ םינומזפ 12 תרבוחב
יבלושמ ,םירייואמ ,םיילאוזיו םיכרעמב םיבלושמה
.הלעמו word 97 תחת תוליעפ
.(word 6/7 -ל הסריג הנשי)
38 :םידומעה 'סמ
המגוד
דומילה יכרעמל הנקתה טקסיד תדרוה
בשחמ תרזעב תודמול רתאל
  ישיא עדי - םישיא תיידפולקיצנא :אשונה
רואמ זעוב :בתכ
אשונב הנבהו האירק תקדובה תרבוח :ןכותה
תוירוגטק יפלו הירוטסיהב םימסרופמ םישיא
.תונוש
.תובושת 4 הלאש לכל רשאכ תולאש תרבוחב
הידפולקיצנאב רזעהל שי תולאשה לע תונעל ידכ
טקסיד ףרוצמ יזא וזכ ןיא םא .יהשלכ תבשחוממ
.בשחמ גוס לכל םיאתמו "םישיא תיידפולקיצנא" ובו
תרבוחה ףוסבו םינויצ תלבט היוצמ הירוגטק לכ ףוסב
.תונוכנה תובושתל סקדניאה יוצמ
.44 :םידומעה סמ

תילגנא

  טוריפ רתוכה
  fashion1 תילגנאב דומיל יכרעמ :אשונה
יקצול תירוא :הבתכ
רואמ זעוב :בשחמב בציע
תונווגמ בשחמ תויוליעפ םע םיכרעמ 19 :ןכותה
(non readers ='א המר) 'ב 'א המרב םידימלתל
.הנקתהל םיטקסיד 2 ללוכ
6 דרוול םידעוימ רועישה יכרעמ
33 :םידומע 'סמ
המגוד
בשחמ תרזעב תודמול רתאל
  .fashion 3 תילגנאב דומיל יכרעמ :אשונה
לזב הרולו חמצ בניע :ובתכ
רואמ זעוב :בשחמב בציע
תוליעפב םיבלושמ םינווגמ םירועיש 10 :ןכותה
םידימלתל דעוימו הנפוא אשונב בשחמ םע
.(non-readers='א המר) .'ג המרב
.הנקתהל םיטקסיד 2 ללוכ
.6 דרוו םילילמתה דבעמל דעוימ
.29 :םידומע 'סמ
המגוד
בשחמ תרזעב תודמול רתאל
  טרופס אשונב תילגנאב דומיל יכרעמ :אשונה
יקצול תירוא :הבתכ
רואמ זעוב :בשחמב בציע
אשונב םיביהרמ םיכרעמ 14 תללוכ תרבוחה :ןכותה
'ב 'א המרל תדעוימ תרבוחה .טרופס
.(non-readers =א המר)
6 דרוו םילילמתה דבעמל דעוימ
.הנקתהל םיטקסיד 5 ללוכ
.31 :םידומע 'סמ
המגוד
בשחמ תרזעב תודמול רתאל
  ןוזמ אשונב תילגנאב דומיל יכרעמ :אשונה
(עבש ראב 'א ףיקמ ןוכית) יבהז יקיו :הבתכ
רואמ זעוב :בשחמב בציע
בשחמ תויוליעפו םיכרעמ 9 תללוכ תרבוחה :ןכותה
ןוזמ אשונב
6 דרוו םילילמתה דבעמל דעוימ
הנקתה יטקסיד 2 ללוכ
21 :םידומעה 'סמ
המגוד
בשחמ תרזעב תודמול רתאל
דומילה יכרעמל הנקתה טקסיד תדרוה
 דומעה תליחתל

היגולויב

  טוריפ רתוכה
  "לוכיעה תכרעמ" אשונב דומיל יכרעמ :אשונה
.רגניזלש הנינפ :הבתכ
רואמ זעוב :בשחמב בוציע
:םיאבה םיאשונב בשחמ תוליעפב םיבלושמ םיכרעמ 15 :ןכותה
,לוכיעה רוניצ יקלח ,לוכיעה רוניצ ,לוכיעה תכרעמ הנבמ
םידקי ןפ" ,ינוחמצבו ףרוטב םייניש ,ןשה הנבמ ,םיינישה
טנס לש ותרהנמ" ,הביקה ,תיטלטסירפה העונתה ,"טשול הנק
דועו...יעמה לא הביקהמ ,לוכיעה תכרעמב תוערפה ,"ןיטרמ
.הנקתהל םיטקסיד 3 ללוכ
.6 דרוו םילילמתה דבעמב בלושמ
.30 :םידומע רפסמ
המגוד
בשחמ תרזעב תודמול רתאל
 דומעה תליחתל

הירוטסיה

  טוריפ רתוכה
  .(1914-1904) הינשה הילעה תפוקת :אשונה
סור-ץיבייב תנע :הבתכ
רואמ זעוב :בשחמב בציע
םיללוכה בשחמב תוליעפ בולישב םיכרעמ 15 :ןכותה
ויה ימ ,הינשה הילעל עקרה :םיאבה םיאשונה תא רתיה ןיב
,תירבע הדובע ,הינשה הילעל תוביסה ?הינשה הילעב םילועה
,תובשייתה תורוצ חותיפ ,"ארויג-רב" ,"רמושה" ,הרימשה שוביכ
...דועו תוברתה תמחלמ ,תוגלפמ תמקה
.6 דרוו םילילמתה דבעמ םע תוליעפב םיבלושמ םיכרעמה
.הנקתהל םיטקסיד 3 ללוכ
.34 :םידומע 'סמ
המגוד
בשחמ תרזעב תודמול רתאל
  .19-ה האמב תוימשיטנאה תוחתפתה :אשונה
.סור-ץיבייב תנע :הבתכ
.רואמ זעוב :בשחמב בציע
םיאשונה תא ללוכה בשחמ בולישב םיכרעמ 9 לש הרדיס :ןכותה
תועונת ךרד היצפיצנמאהו םידוהיל תויוכז ןויוושמ :םיאבה
ייוליג ,יופימ ,"עזגה תרות" ,"םואל" ורדגהש הפוריאב תוימואל
...דועו תוימשיטנא
.הנקתה טקסיד ללוכ
.6 דרוו םילילמתה דבעמל דעוימ
.41 :םידומע 'סמ
  ."סופיירד טפשמ" - הדיח בתכ :אשונה
.סור-ץיבייב תנע :הכרע
.רואמ זעוב :בשחמב בציע
."19-ה האמב תוימשיטנאה" קרפה תא םייסמה אשונ :ןכותה
דימלתה תרזעל .וחנעפל וילעו הדיח בתכ לבקמ דימלתה
הרזע ףד ,תויובתכתה ףד ,םישיא ףד ,םיכיראת ףד :ומכ רזע ילכ
...םיילוק םיזמר רתיה ןיב אצמי אוה הרזעה ףדב .בשחמב לכהו
.הנקתהל םיטקסיד 2 םיפרוצמ
.6 דרוו םילילמתה דבעמל דעוימ
.6 :םידומע 'סמ
 דומעה תליחתל

בשחמה יעדמ

  טוריפ רתוכה
  .windows 95 דומילל סרוק :אשונה
רואמ זעוב :בתכ
םיבושחה םיקרפה לוגריתו דומיל ובו םיליחתמל סרוק :ןכותה
םיכרעמ 31 תרבוחב ."95 תונולח" הלעפהה תכרעמ תלעפהב
.הנכותה לש םיכסמהמ תוינועבצ תואמגודב םיוולמ
בשחמה יוביכו תקלדהמ םידמול ובו בשחמ ילעפתמל הבוח סרוק והז
,רוזחימה לס ,תויקיתו םיצבקב לופיטל רובע תינכות ןולח תרכה ךרד
...דועו הרקבה חול
.30 :םידומע 'סמ
המגוד
  טנרטניאב תומישמ תרבוח :אשונה
רואמ זעוב :בתכ
דומיל ידכ ךות םידימלתה תא םיליעפמה םיכרעמ תרדיס :ןכותה
,טוטיש :ומכ ,טנרטניאב םיישומישה םיאשונה בור לוגריתו
,ינורטקלא ראוד ,טא'צ ,םילטרופב שופיח ,םילטרופ תרכה
...דועו שופיח יעונמ תרזעב שופיח
.תירבעה הפשב םיבותכה םירתאב תושענ תויוליעפה לכ
.56 :םידומע 'סמ
המגוד
בשחמ תרזעב תודמול רתאל
  םיליחתמל 2000 ססקא תרבוח :אשונה
דומילל םיכרעמ 26 בלשמה םיליחתמל סרוק :ןכותה
.םינותנ יסיסבב תקסועה הנכותה לוגריתו
.52 :םידומע 'סמ
המגוד
סיפואב םיסרוקה רתאל
  םיליחתמל 2000 טניופ רוואפ סרוק :אשונה
רואמ זעוב :בתכ
לוגריתו דומילל םיכרעמ 25 ובו םיליחתמל סרוק :ןכותה
.תוגצמה אשונ
.דבכה לא לקה ןמ תגצמה יביכרמ לכ תא ללוכ סרוקה
ואדיוו לוק ,תונומת יצבק ובו טקסיד ףרוצמ תרבוחל
.תרבוחב רשא םיכרעמל םיכיישה
.27 :םידומע 'סמ
המגוד
רזע יצבק לש םיקסיד 2 תדרוה
סיפואב םיסרוקה רתאל
  .word 97 םילילמתה דבעמב סרוק :אשונה
.רואמ זעוב :בתכ
.word 97 םילילמתה דבעמ לוגריתו דומילל םיליחתמל סרוק :ןכותה
םיאשונה לוגריתו רבסה םיבלשמה םיכרעמ 74 ללוכ סרוקה
.הנכותה יכסמ ךותמ עבצ תואמגודב הוולמ תרבוחה .םיבושחה
.72 :םידומעה 'סמ
המגוד
סיפואב םיסרוקה רתאל
  .word 2000 םילילמתה דבעמב סרוק :אשונה
.רואמ זעוב :בתכ
.word 2000 םילילמתה דבעמ לוגריתו דומילל םיליחתמל סרוק :ןכותה
םיאשונה לוגריתו רבסה םיבלשמה םיכרעמ 74 ללוכ סרוקה
.הנכותה יכסמ ךותמ עבצ תואמגודב הוולמ תרבוחה .םיבושחה
.72 :םידומעה 'סמ
סיפואב םיסרוקה רתאל
  .excel 97 ינורטקלא ןויליגב סרוק :אשונה
ינורטקלאה ןויליגה לוגריתו דומילל םיליחתמל סרוק :ןכותה
.excel 97
םיאשונה לוגריתו רבסה םיבלשמה םיכרעמ 42 ללוכ סרוקה
.הנכותה יכסמ ךותמ עבצ תואמגודב הוולמ תרבוחה .םיבושחה
.61 :םידומעה 'סמ
המגוד
סיפואב םיסרוקה רתאל
  2000 לסקאב םיפרג אשונב םיליחתמל סרוק :אשונה

םיפרגה אשונ לוגריתו דומילל םיליחתמל סרוק :ןכותה
ינורטקלאה ןויליגב
.לוגריתו רבסה םיבלשמה םיכרעמ 15 ללוכ סרוקה
וק ףרג ,םירוט ףרג :םיפרג לש םיגוס השולשב דקמתמ סרוקה
.הגוע ףרגו
.הנכותה יכסמ ךותמ עבצ תואמגודב הוולמ תרבוחה
.28 :םידומעה 'סמ
המגוד
סיפואב םיסרוקה רתאל
  .word תבתוכ "הביבסה" :אשונה
.רואמ זעוב :בתכ
.6 דרוו אשונב תומדקתמ תויוליעפ תרדיס :ןכותה
םיבשחוממ עדימ ירגאממ רוזחיא בלושמ תויוליעפהמ קלחב
תויוליעפו ("רתכ" תיללכה תילארשיה הידפולקיצנאהו פמוקיצנא)
,"word art -ב תורתוכ ,"תייאמה" תא םיאצומ ונא םיאשונב .קרוס םע
טסקט תובית ,םירוט בוציע ,תונומת תדרוה ,םינפוגב לופיט ,תואלבט
...דועו
.16 :םידומע 'סמ
המגוד
תרבוחה ךותמ םיכרעמ רפסמ תדרוה
  .הלעפהה תכרעמ סרוק :אשונה
.רואמ זעוב :בתכ
.DOS הלעפהה תכרעמ לוגריתו דומילל םיכרעמ 10 :ןכותה
תכרעמ לש תויסיסבה תודוקפה תא םילגרתמ םיכרעמה
.תוירפיס תתבו תוירפיסב ,םיצבקב לופיטב תוקסועה הלעפהה
.10 :םידומעה 'סמ
  .quattro ינורטקלאה ןויליגה לוגריתל תרבוח :אשונה
.רואמ זעוב :בתכ
.dos תחת דבועה 1 הסריג quattro -ל תמאתומ תרבוחה :ןכותה
העונת ,ןוילגה יקלח יוהיזו הנכתה תניעט :םיללוכ םיאשונה
,תכרעמה תואחסונב שומיש ,םינותנ יגוס ,ןויליגה ינפ לע
,םיצבק תרימשו הניעט ,"םיקולב" םע תוליעפ ,ישארה טירפתה
רוזחיא ,םינותנ דסמ ,תוטלחומו תויסחי תובותכ ,יאנת תדוקפ
...דועו םיליגרת ,תומושר
.25 :םידומעה 'סמ
  .Qtext םילילמתה דבעמ לוגריתל תרבוח :אשונה
.רואמ זעוב :בתכ
.dos תחת qtext םילילמתה דבעמ דומילל תדעוימ תרבוחה :ןכותה
תרכהו הנקתה :םיללוכ םיקרפה .תוליעפו רבסה םיבלשמ םיכרעמה
,זוכרימ ,םיילוש ,תורוש תליתשו הקיחמ ,ןמסה תרקב ,ישארה טירפתה
הקולח ,תואלבט ,וק טוטרש ,שופיחו האיצמ ,היצלובט ,יכנא ןייצמ
,תילגנא בוליש ,יפילח ךמסמ ,עטקימו עטק לע תולועפ ,הרוש םוצמצו
...דועו הספדה ,ןובשח תולועפ
.22 :םידומע 'סמ
  לקספב םיליגרת תרבוח :אשונה
.רואמ זעוב :בתכ
תרוק םע יטנוולר ןכות ילעב םיליגרת תללוכה תינועבצ תרבוח
."1 תודוסי" םידומילה תינכותל תמאתומ תרבוחה .רומוה
,div mod ,םינתשמ ,םתירוגלא :םיאבה םיאשונב םיליגרת תרבוחב
.while תאלול רזוח עוציב ,הרזח ינבמ ,בכרומ יאנת ,טושפ יאנת
תונוכנ ,םיידמימ דח םיכרעמ ,תויצקנופ ,םתירוגלא תוליעי
.םתירוגלאה
.62 :םידומע 'סמ
המגוד
  ."ביטקא" תוגצמה ללוחמב תגצמ תיינב דומילל םיכרעמ :אשונה
.רואמ זעוב :בתכ
:םידמול וב "דעצ רחא דעצ" תטישב הנבומ סרוק :ןכותה
."תויראה תחפשמ" אשונב תגצמ תונבל ןושארה בלשב
.תגצמה תא תובעל :ינשה בלשב
.םימדקתמ םיאשונ ףיסוהל :ישילשה בלשב
.הנכותה יכסממ תואמגודב הוולמו תינועביצ תרבוחה
.תגצמל הידמיטלומה יצבק תנקתהל םיטקסיד 3 ללוכ
.52 :םידומע 'סמ
המגוד
  .בשחמב תיתנש םידומיל תינכות :אשונה
.רואמ זעוב :בתכ
3.11 תונולח אשונב תיתנש םידומיל תינכות :אשונה
םירושקה םינוש םיאשונב םיינועבצ םיכרעמ תללוכ תרבוחה
,רבכעב שומישה :םיאצומ ונא םיאשונב .3.11 תונולח םע הדובעב
,"עבצ תשרבמ" ,"ןובשחמה" ,"ןועשה" ,ויתויורשפאו ןולחה יקלח
...דועו power point תגצמ ,6 דרוו ,"תסטרכה" ,"ןלילמת"
.43 :םידומע 'סמ
  .Dos תחת בשחמב תיתנש םידומיל תינכות :אשונה
.רואמ זעוב בתכ
תודבועה תונכות רפסמ לוגריתו דומילל םיכרעמ תרדיס :ןכותה
םילילמתה דבעמ :ומכ םיאשונ ןווגמב תונכות ורחבנ .סוד תחת
הנכות ,הבישח יקחשמ השולש ,pcpaint רויצ תנכות ,Qtext
.(banner) תורתוכ תביתכל
.50 :םידומע 'סמ
  "עבצ תשרבמ" רויצה תנכות :אשונה
.רואמ זעוב :בתכ
.ופסק הטינא :יטמתמ ץועי
.עבצה תשרבמ לוגריתל םינווגמ םיכרעמ תרדיס :ןכותה
.וז הנכותב שדח דומיל אשונ לגרותמ ךרעמ לכב
,"תוצובקה תרות" :הקיטמתמב אשונה תא דומלל ןתינ ןורחאה קרפב
.עבצה תשרבמ םע תויוליעפ תרזעב
.םיכרעמה תנקתהל טקסיד ללוכ
.21 :םידומעה 'סמ
המגוד
  ."בשחמה" אשונ דומילל םיכרעמ :אשונה
.רואמ זעוב :ךרע
תוינועבצ תואמגודב םיוולמ םיינויע םיכרעמ תרדיס :ןכותה
ונא םיאשונב .בשחמה אשונ תא םידמלמה תונווגמ תויוליעפבו
והמ ,םיבשוח םיבשחמה ךיא ,םיבשחמה םלוע והמ :םיאצומ
,תוציחמל קסידה תקולח ,תדלקמה תרכה ,בשחמה יקלח,בשחמה
רדס ,דוביעה יבלש ,תויעב םירתופ םיבשחמה ךיא ,םיצבק תומש
...דועו (םתירוגלא) בשחמל תוארוהה
.21 :םידומע 'סמ
המגוד
  windows - ה תרכהל "תונולחה ךרד" סרוק :אשונה
רואמ זעוב :בתכ
"תונולחה ךרד" הדמולה תרזעב תונולח דומילל המלשה תרבוח
.תינלכ תרבח לש
לכל רשאכ הנבה תולאש דומצב תועיפומ קרפ לכ רובע ,תרבוחב
קרפה םויסב .הנוכנה הבושתה תא רוחבל שיו תובושת 3 הלאש
.דימלתה תובושת תונוכנל םאתהב ןויצ ןתינ
הדמולה ,תונולחה אשונ תנבהל יסיסב סרוק הניה הדמולה
תא תיביטקארטניא הליעפמו המיגדמ הטושפ הפשב תרבדמ
.וז הדמול םע תונולחה אשונ תא ליחתהל ץלמומ .דימלתה
בשחמב תוישיא תודובע תביתכ :אשונה
איגש לעיו רואמ זעוב :ובתכ
:הבו הכרדה תרבוח :ןכותה
.הדובע תביתכ יבלש .א
.םינוש םימוחתמ םיאשונ 9 תביתכל טוריפו העצה .ב
תרבוחה תדרוה
 דומעה תליחתל

הקיטמתמ

  טוריפ רתוכה
  .'א קלח הקיטמתמב הדובע יפד :אשונה
.סינייצ הנלטווס :הכרע
.רואמ זעוב :בשחמב בציע
,תומרגאיד :םיאשונב 'ט התיכב דימלתל הדובע יפד :ןכותה
,רפסמ תוינבתב הבצה ,םיריצ תכרעמב תודוקנ ירועיש
...דועו הנומתו רוקמ ,תויצקנופ ,המאתה ,תואוושמ
לש סקיטמתמ תנכות בולישב הדובעל םינתינ םיליגרתה
.מ"עב ןילד תרבח
.22 :םידומע 'סמ
המגוד
  .'ב קלח הקיטמתמב הדובע יפד :אשונה
.סינייצ הנלטווס :הכרע
.רואמ זעוב :בשחמב בציע
.'ט התיכ ידימלתל תדעוימו 'א תרבוחל ךשמה תרבוח :ןכותה
תואוושמ ,םיירגוס םע תואוושמ ,תואוושמ :תרבוחה יאשונב
,םירבא סוניכ ,תואוושמ תכרעמ לש יפרג ןורתיפ ,םימלענ ינשב
...דועו םירבש םע תואוושמ ,םירבש םוצמצ ,םימרוגל קוריפ
לש סקיטמתמ תנכות בולישב הדובעל םינתינ םיליגרתה
.מ"עב ןילד תרבח
.22 :םידומע 'סמ
המגוד
  .'י תותיכל הקיטמתמב הדובע יפד :אשונה
.יעדי ןויצו סינייצ הנלטווס ,ופסק הטינא :ובתכ
.רואמ זעוב :בשחמב בציע
:םיללוכ םיאשונה .'י התיכ ידימלתל הדובע יפד :ןכותה
היצקנופ ,תיעוביר האוושמ ,שרוש ,םייעוביר םייוטיב ,הירטמיס
,הלוברפ לש דוקדוק ,תיעוביר היצקנופ לש ספא תודוקנ ,תיעוביר
תאוושמו רשיה עופיש ,תיווק היצקנופ ,תיעוביר היצקנופ תריקח
...דועו עטק עצמא ,רשיה
.מ"עב ןילד לש סקיטמתמ תנכות םע דובעל ןתינ
.43 :םידומע 'סמ
המגוד


 דומעה תליחתל

ךנת

  טוריפ רתוכה
 
'ח-'ב םיקרפ םיטפוש רפס :אשונה
יבהז יקיו :הבתכ
רואמ זעוב :בשחמב בציע
.םייניבה תביטחב םידימלתל הדובע יפד :ןכותה
97 דרוו יבג לע הדובעה יפד
דומיל יכרעמ םדיצלו םידקונמ ךנתב םיקרפה םייוצמ רפסב
:םיכרכ 2 -ל קלוחמ רפסה
(58 :םידומע 'סמ) 'ה-'ב םיקרפ - 'א ךרכ
(46 :םידומע 'סמ) 'ח-'ו םיקרפ - 'ב ךרכ
המגוד
םיכרעמה תנקתה יטקסיד תדרוה
בשחמ תרזעב תודמול רתאל


 דומעה תליחתל