ד ףיקמ ןוכית תרתוכ

השדח תיכוניח הביבס תרתוכ

תיכוניחה הביבסב םידימלת
ישאר ףד - תושדח ךוניח תוביבס

07-6491316 רואמ זעוב - תודמולו דומיל ירמוח אשונב םיפסונ םיטרפל

boazmor@edu-negev.gov.il